Những trường hợp không phải kê khai thuế, tính thuế giá trị gia tăng

Những trường hợp không phải kê khai thuế, tính thuế giá trị gia tăng Những trường hợp không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng theo quy định: (1) Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên […]

Danh sách công việc kế toán cần chuẩn bị làm khi sắp hết năm

Danh sách công việc kế toán cần chuẩn bị làm khi sắp hết năm công việc kế toán cần chuẩn bị làm khi sắp hết năm Danh sách công việc kế toán cần chuẩn bị làm khi sắp hết năm Nộp thuế môn bài (tháng 1/năm kế tiếp) +Lập báo cáo thuế quý 4(tháng 1/ […]

Cuối năm kế toán rà soát các Thuế phải nộp

Cuối năm kế toán rà soát các Thuế phải nộp Cuối năm kế toán rà soát các Thuế phải nộp Đối chiếu tình hình nộp thuế trong kỳ với cơ quan thuế Thuế môn bài đã hạch toán chi phí chưa, bút toán: Nợ TK 642/ Có TK 3338 Thuế GTGT- Căn cứ khai báo, […]

Kế toán thuế ghi nhận giá trị Công cụ dụng cụ sau khi thành lý

Kế toán thuế ghi nhận giá trị Công cụ dụng cụ sau khi thành lý Kế toán thuế ghi nhận Giá trị công cụ dụng cụ sẽ bị phân bổ dần theo thời gian (tối đa 3 năm) (Kế toán thuế ghi nhận|) Khi  tính năng, lợi ích của công cụ dụng cụ đó đem […]

Kế toán ghi nhận khi doanh nghiệp thanh lý TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

Kế toán ghi nhận khi doanh nghiệp thanh lý TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh Kế toán ghi nhận khi doanh nghiệp thanh lý TSCĐ Kế toán ghi nhận hạch toán  *Ghi nhận doanh thu Nợ TK 111, 112, 131,… Có TK 711 Có TK 3331 (nếu có) *Ghi nhận giảm TSCĐ […]

Kế toán thuế xác định chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Kế toán thuế xác định chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN Kế toán thuế xác định chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN Các khoản chi như: lãi vay của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng, +Lãi vay ngân hàng (khi quỹ tiền mặt tồn […]

Công tác kế toán liên quan đến quỹ tiền và các khoản tạm ứng

Công tác kế toán liên quan đến quỹ tiền và các khoản tạm ứng Công tác kế toán liên quan đến quỹ tiền và các khoản tạm ứng   Kiểm kê quỹ tiền mặt Không được để quỹ tiền âm Không để quỹ tiền mặt nhiều, (khi doanh nghiệp phát sinh lãi vay) Kiểm kê […]

Kế toán phải chú ý phần phí ăn ca chi trả cho người lao động

Kế toán phải chú ý phần phí ăn ca chi trả cho người lao động Kế toán phải chú ý phần phí ăn ca chi trả cho người lao động +Tiền ăn ca doanh nghiệp chi trả trực tiếp vào lương nhân viên Theo quy định, mức phụ cấp ăn ca cao nhất là 730.000đ/ […]

Kế toán công ty lưu ý khoản phụ cấp cho nhân viên tiền xăng xe, điện

Kế toán công ty lưu ý khoản phụ cấp cho nhân viên tiền xăng xe, điện Kế toán công ty lưu ý khoản phụ cấp cho nhân viên tiền xăng xe, điện Phụ cấp xăng xe, điện thoại chính là khoản tiền người lao động được chi trả ở mức nào là phụ thuộc vào […]

Kế toán chi phí công tác

Kế toán chi phí công tác   Kế toán chi phí công tác Kế toán chi phí công tác phí cho người lao động khi khi đầy đủ các điều khoản sau: Người lao động đi công tác thì chi phí đi công tác được cơ quan, doanh nghiệp chi trả khi: Người lao động […]

Báo cáo tài chính năm là gì?

Báo cáo tài chính năm là gì? . Báo cáo tài chính năm   Báo cáo tài chính năm là giúp cung cấp thông tin về tình hình tài chính , kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. ->Để doanh nghiệp có hướng đi chuẩn cho sự tồn tại và phát triển lâu […]